Saturday, 29 October 2011

Yakshagana Kalakshetrakke VishweshaTeertha Prashasti


AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÁPÉëÃvÀæPÉÌ  ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ¥Àæ±À¹Û
AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯É-PÀ¯Á«zÀgÀ PÉëêÀÄ aAvÀ£ÉUÉ ¸ÀªÀĦð¹PÉÆAqÀ GqÀĦAiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÁgÀAUÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ d£ÀgÀ ¦æÃw «±Áé¸ÀPÉÌ ¨sÁd£ÀªÁVzÉ. »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß, PÀ¯Á¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ «²µÀÖ ªÀĺÀvÀé«zÉ. vÀ¯Á ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀzÀ 12 ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀPÀ PÀ¯Á«zÀjUÀÆ, 20,000/- ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥Àæ±À¹Û¥ÀvÀæ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯Á¸ÀAWÀl£ÉUÀÆ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
   AiÀÄwªÀgÉÃtågÁzÀ ²æà ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀgÀÄ PÀ¯É-PÀ¯Á«zÀgÀÄ, PÀ¯Á¸ÀAWÀl£ÉUÀ½UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀߣÀÄ®Që¹ ¸ÀA¸ÉÜ PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ F ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. 2011 F ¥Àæw¶×vÀ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ºÀªÁå¹ PÀ¯Á ¸ÀAWÀl£É AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á PÉëÃvÀæ (j.) GqÀĦ ¥ÁvÀæªÁVzÉ.
   PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀð AiÀÄPÀëgÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ºÀ®ªÀÅ wgÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÁ®WÀlÖ. ªÀÈwÛ ªÉÄüÀUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¸Á¬Ä ¸ÀégÀÆ¥À vÁ½zÀÄÝ DUÀ¯ÉÃ. EzÉà ºÉÆwÛUÉ ºÀ®ªÀÅ ºÀªÁå¹ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ D¸ÀQÛUÉ ¸ÁAXPÀ ¸ÀégÀÆ¥À MzÀVvÀÄ. F LªÀvÀÄÛ-CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ EAvÀºÀ JµÉÆÖà ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ C£Áå£Àå PÁgÀtUÀ½AzÀ PÀªÀÄjºÉÆÃVªÉ. DzÀgÉ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÁPÉëÃvÀæ PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. EzÀÄ ºÀªÁå¹ AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁVgÀĪÀÅzÀÄ ZÁjwæPÀ ¸ÀAUÀw.
   ºÀ¼É vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÁUÀªÀvÀgÀ°è NªÀðgÁzÀ ©ÃgÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÀ C½AiÀÄ ¨sÉÆÃd¥Àà ¸ÀĪÀtð, JA ±ÉõÀ C«Äãï, JA.vÉÃd¥Àà ¸ÀĪÀtð F ¸ÀA¸ÉÜ ºÀÄlÄÖºÁQzÀªÀgÀÄ. EªÀjUÉ ¥ÉæÃgÀPÀgÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÆ DVzÀݪÀgÀÄ ªÉÄl̼À PÀȵÀÚAiÀÄå ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ.  17-7-1951 gÀ°è ¤lÆÖgÀÄ ¥ÀAZÀzsÀƪÀiÁªÀw ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è ²æà §æºÀä¨ÉÊzÀPÀð¼À zsÀƪÀiÁªÀw AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAWÀ JA§ ºÉ¸Àj£À°è C¹ÜvÀéPÉÌ §A¢vÀÄ. ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ 1963gÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÁPÉëÃvÀæ JA§ ªÀÄgÀÄ£ÁªÀÄPÀgÀtzÉÆA¢UÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®ànÖvÀÄ. ¨É½î ºÀ§âzÀªÀgÉUÀÆ ²j©Ãr£À dAUÀªÀÄgÀ ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ D±ÀæAiÀÄ vÁtªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ UÀÄAr¨ÉÊ°UÉ ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉÆArvÀÄ.
   ¸ÀA¸ÉÜ §AiÀįÁl ªÀÄvÀÄÛ vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¯É JgÀqÀÆ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ°è vÀ£Àß PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÉ. zÀ±ÀªÀiÁ£À DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À «ZÁgÀUÉÆÃ¶× £Àqɹ LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ PÀÄjvÀ aAvÀ£ÉUÉ ªÉâ °à¹zÀ QÃwð ¸ÀA¸ÉÜVzÉ. UÀÄgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ £ÁAiÀÄPÀ, »jAiÀÄqÀPÀ UÉÆÃ¥Á¯ï gÁªï. £Átð¥Àà G¥ÀÇàgÀ, ¨ÉüÀAeÉ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄÌ, ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¸ÁªÀÄUÀ, vÉÆãÉì PÁAvÀ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ »ÃUÉ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ CwgÀxÀ ªÀĺÁgÀxÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¹zÀ ¸ÁxÀðPÀå AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÁPÉëÃvÀæPÉÌ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. aPÀ̪ÉÄüÀ ¥ÀæPÁgÀPÉÌ ¸ÀA¸ÉÜ UÀªÀÄ£ÁºÀð PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÉ. zÀ±ÀªÀiÁ£ÀzÀ £É£À¦UÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀǪÀð ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ºÉÆvÀÛUÉAiÀÄ£ÀÆß, 15£Éà ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæPÁ²PÉ JA§ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÉ. 1968 gÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà «ÃgÀ PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄå JA§ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß CxÀð¸À»vÀ ¥ÀæPÀn¹zÉ.
   ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ gÀdvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀtð ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀUÉÆö×, ¸ÀªÀiÁä£À vÁ¼ÀªÀÄzÀݯÉ, AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁlUÀ½AzÀ CxÀð¥ÀÇtðªÁV  DZÀj¸À®ànÖzÉ. gÀdvÀ PÀĸÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àétð PÀĸÀĪÀÄ D JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ £É£É¦£À ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ. gÀdvÀ PÀĸÀĪÀĪÀÅ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ PÉ®ªÀÅ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ C¥ÀǪÀð ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉÆA¢zÉ. ¸Àétð PÀĸÀĪÀĪÀÅ AiÀÄPÀë aAvÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ PÉ®ªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArªÉ. ¸ÀĪÀtð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ E£ÉÆßAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÁzsÀ£É ¸ÀĪÀuÉÆðÃvÀìªÀ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£À ¤ªÀiÁðt F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀ ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸ÁV¹PÉÆArzÉ. ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁzsÀPÀ PÀ¯Á«zÀ ¸ÀªÀiÁä£À, ¸À¨sÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛzÉ. »jAiÀÄqÀPÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªï, §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð, UÀļÉä £ÁgÁAiÀÄt ¥Àæ¨sÀÄ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ vÀdÕgÀ£ÀÄß  vÀgÀ¨ÉÃwUÉ §¼À¹PÉÆArzÉ. ¤gÀAvÀgÀ ¥Àæwà ¨sÁ£ÀĪÁgÀ vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¯É PÀÆlUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F ¥ÀæPÁgÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊ¢zÁÝgÉ. ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ CªÀgÀ vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¯É ¸ÀA¥À£ÀßUÉÆArzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¯É ©vÀÛgÀUÉÆArzÉ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÁgÀAUÀ K¥Àðr¹zÀ vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¯É ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ §ºÀĪÀiÁ£À UÀ½¹zÉ. ¸ÀA¸ÉÜ PÀ¼ÉzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨sÀÆd¥Àà ¸ÀĪÀtðgÀ £É£À¦£À°è ¨sÉÆÃd¥Àà ¸ÀĪÀtð ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀÄwÛzÉ. gÀÆ¥Á¬Ä 5000/- £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀzÉÆA¢UÉ ¤ÃqÀĪÀ F ¥Àæ±À¹Û ¸ÁzsÀPÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÉÆqÀØ UËgÀªÀªÁVzÉ. ¨sÉÆÃd¥Àà ¸ÀĪÀtð C½AiÀÄ J£ï. ²Ã£À¥Àà ¸ÀĪÀtð ¨sÁUÀªÀvÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀévÀAvÀæ »ªÉÄäüÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß, »ªÉÄäüÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¸ÀéAvÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀt ¸ÁªÀÄVæ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA¨ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ E½zÀªÀgÀÄ. ¥ËgÁtÂPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß »jAiÀÄ gÀAUÀ vÀdÕgÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÉÆA¢UÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀ¯Á¥ÀgÀA¥ÀgÉ G½¹ ¨É¼É¸À¨ÉPÉA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤®Ä«UÉ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ.
   ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CªÀðvÀÛ£Éà ªÀµÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀägÀuÁºÀðUÉƽ¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. ªÀdæªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ªÀµÀð «±ÉéñÀwÃxÀð ¥Àæ±À¹Û ¥Áæ¥ÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ CxÀð¥ÀÇtð ªÀdæQjÃlPÉÌ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ UÀjAiÀÄ ªÉÄgÀUÀÄ. £ÀªÉA§gï 13 gÀAzÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ ªÀÄoÀzÀ gÁeÁAUÀtzÀ°è ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀÄoÁ¢üñÀgÀ ¢ªÉÇåÃ¥À¹ÜwAiÀÄ°è PÀ¯ÁPÉëÃvÀæ «±ÉéñÀwÃxÀð ¥Àæ±À¹Û¬ÄAzÀ ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀªÁUÀ°zÉ.
                              
                                                          £ÁgÁAiÀÄt JA. ºÉUÀqÉ

Yakshagana Kalaranga Prashasti pradana Samarambha 2011Tuesday, 26 April 2011

Yakshagana Bayalata acadamy Prashasti Pradhana Samarambha 2011


ªÀÄAzÁwðAiÀÄ°è  ªÉÄÃ, 1 gÀAzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁl CPÁqÉ«Ä
¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ
       GqÀĦ : PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁl CPÁqÀ«ÄAiÀÄ 2010£Éà ¸Á°£À UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÉÄà 1, 2011 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ 6.30PÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ²æà zÀÄUÁð ¥ÀgÀªÉÄñÀéjà zÉêÀ¼ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀA¥À£ÀßUÉƼÀî°zÉ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀaªÀ qÁ. «.J¸ï.DZÁAiÀÄð £ÉgÀªÉÃj¸À°gÀĪÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà UÉÆëAzÀ PÁgÀeÉÆüÀgÀÄ ªÀiÁqÀ°gÀĪÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß CPÁqÉ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀë ²æà PÀÄA¨Éî ¸ÀÄAzÀgÀgÁªï ªÀ»¸À°gÀĪÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ¯Á«zÁ ¥ÀjZÀAiÀiÁªÀ½ AiÀÄPÉÆëÃ¥Á¸ÀPÀgÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß 3£Éà ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C£ÀĵÁ×£À ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë ²æà J.f.PÉÆrÎ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ°gÀĪÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ±Á¸ÀPÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà PÉ.J¸ï F±ÀégÀ¥Àà, ²æà ºÁ¯Ár ²æäªÁ¸À ±ÉnÖ, ²æà PÉ. gÀWÀÄ¥Àw ¨sÀmï, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ PÉÆÃl ²æäªÁ¸À ¥ÀÇeÁj ºÁUÀÆ ªÀÄAzÁwð zÉêÀ¼ÀzÀ zsÀªÀÄðzÀ²ð ²æà JZï. zsÀ£ÀAdAiÀÄ ±ÉlÖgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°gÀĪÀgÀÄ.
       ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀUÉƼÀî°gÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ PÀȵÀÚ wªÀÄäAiÀÄå ºÉUÀqÉ ¨Á¼ÉúÀzÀÝ, ºÀ¼Áîr ªÀÄAdAiÀÄå ±ÉnÖ, ²ªÀgÁªÀÄ eÉÆÃV, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ²æÃzsÀgÀ ¨sÀAqÁj, PÉ.°Ã¯ÁªÀw ¨ÉÊ¥ÀrvÁÛAiÀÄ, ¨ÉÃUÁgÀÄ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ±ÉnÖUÁgï, ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå, ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁZÀ¥Àà ªÀÄÄzÀPÀ«, PÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPÀëzÉÃUÀÄ® (¸ÀAWÀl£É).
       ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥ÀǪÀð ¸ÀAeÉ 5.00jAzÀ 6.30gÀ vÀ£ÀPÀ vÉAPÀÄwnÖ£À ¥Àæ¹zÀÞ PÀ¯Á«zÀjAzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À «dAiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À dgÀÄUÀ°gÀĪÀÅzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ §½PÀ ªÀÄAzÁwð ªÉÄüÀzÀ 3 ªÉÄüÀUÀ½AzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁl dgÀUÀ°zÉ.
       GqÀĦ f¯ÁèªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁl CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæçzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ dgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ J®è PÀ¯Á¸ÀPÀÛgÀÄ ¥Á®ÄUÉƼÀî¨ÉÃPÁV  CPÁqÉ«Ä CzsÀåPÀë ²æà PÀÄA¨Éî ¸ÀÄAzÀgÀ gÁªï «£ÀAw¹zÁÝgÉ.